Polityka prywatności

 

 1. Nasza polityka ochrony Państwa danych osobowych

Biuro Usług Turystycznych PAPAGAYO dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 

 1. Przepisy jakie regulują kwestie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Usług Turystycznych PAPAGAYO, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, ul. Rosochy 91/13, oddział w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 64/205; NIP 6612071371; Regon 260450612, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 92/11 prowadzonym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

 1. Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych osobowych? 

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo pisząc na adres biuro@bppapagayo.pl lub pod numerem tel. +48 608 036 022.

 

 1. Cele przetwarzania Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

 

 1. Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

 

 1. Komu zostaną udostępnione Państwa dane?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Biura Usług Turystycznych PAPAGAYO na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy/dokumentu podróży.

 

 1. Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

W celu realizacji umowy zawartej z Biurem Usług Turystycznych PAPAGAYO dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. Biuro Usług Turystycznych PAPAGAYO potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami. 

Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki -> Zasady przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.

 

 1. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej umowy z Biurem Usług Turystycznych PAPAGAYO to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

 1. Jakie posiadają Państwo prawa w stosunku do swoich danych? 

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach,
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia)

 

 1. Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Państwa rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, sms.

 

 1. Jak chronimy Państwa dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.